Product Idea |

Mini Restaurant

5 comments

This project is an extension of the Clown Salon. This time I have added additional platworms on which new elements appeared.
Kitchen with equipment
- oven
- kitchen with a frying pan
- cabinets
- sinks
The built-up room has a roof opening in the middle, there are two chairs and sweet plants, fruits.
Another platworm presents tables and pots with selected dishes.
The last platworm has an added ice cream for ice cream and drinks, also a point of mobile internet.
The whole is so connected that it is possible to change the shape on several platforms.
I do not agree with the remark that in this project is from bringing to alcohol. That was the reason for the rejection of the project. I have browsed several other projects where characters appear eg. Captain of the ship with a glass in hand and the project has been approved.

 

Ten projekt jest rozwinięciem Salonu Klaun. Tym razem dołączyłem jeszcze dodatkowe platwormy na  których pojawiły się nowe elementy.
Kuchnia z wyposażeniem
- piekarnik
- kuchnia z patelnia
- szafki
- zlewf
Pomieszczenie zabudowane ma otwierany dach w środku są dwa krzesła i słodkie dodaki , owoce.
Kolejna platworma przedstawia stoliki i kzesła z wybranymi daniami.
Ostania platworma ma dodaną lodówke na lody i napoje, też jest punkt mobilnego internetu.
Całość jest tak połączona że można zmieniać kształt po szczsególnych platform.
Nie zgodzę się z uwagą że w tym projekcie jest od niesienie do alkoholu. To był powód odrzucenia projektu. Przegladałem kilka innych projektów gdzie pojawiają się postacie np: Kapitana statku z kieliszkiem w ręku a projekt został dopuszczony.

 

Opens in a new window